Bµi giíi thiÖu s¸ch cña häc sinh líp 4B .

(TrÝch bµi giíi thiÖu s¸ch cña ®¹i diÖn líp 4B)

        Víi môc ®Ých ®Ó c¸c em häc sinh cã ®­îc nh÷ng quyÓn s¸ch hay phôc vô qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn c¸c phÈm chÊt n¨ng lùc, h×nh thµnh v¨n hãa ®äc, gãp phÇn h×nh thµnh kÜ n¨ng sèng cho häc sinh.

TiÕp thu sù chØ ®¹o s¸t sao cña Phßng GD_ §T huyÖn §øc Thä vµ BGH Tr­êng tiÓu häc Th¸i Yªn, ngay tõ ®Çu n¨m häc c« gi¸o chñ nhiÖm líp 4B cña chóng em ®· rÊt quan t©m vµ chó träng chØ ®¹o x©y dùng, ph¸t huy hiÖu qu¶ cña th­ viÖn líp häc 4B. C« ®· vËn ®éng kªu gäi phô huynh, häc sinh, c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c doanh nghiÖp quyªn gãp s¸ch ®Ó lµm phong phó tñ s¸ch cña líp 4B.

         Vµ råi “ Gãp giã thµnh b·o, cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim’’  líp 4B ®· x©y dùng ®­îc mét  tñ s¸ch cã  438  quyÓn s¸ch, trong ®ã:

 S¸ch gi¸o khoa lµ 100 quyÓn, s¸ch tham kh¶o lµ 102 quyÓn, truyÖn ®äc lµ 158 quyÓn, c¸c t¹p chÝ b¸o lµ 48 quyÓn, s¸ch dù ¸n lµ 30 quyÓn.

Tñ s¸ch cña líp em ®­îc ®¶m b¶o an toµn, thÈm mÜ vµ rÊt thuËn tiÖn. VËt liÖu x©y dùng tñ s¸ch b»ng gç, thiÕt kÕ linh ho¹t mang tÝnh nghÖ thuËt. Nhê viÖc trang trÝ vui nhén ®· kÝch thÝch thÞ gi¸c cña häc sinh.

Tñ s¸ch cã nhiÒu ng¨n, s¸ch ®­îc ®Ó theo danh môc ®Ó häc sinh dÔ lùa chän. PhÝa tr­íc tñ cã khÈu hiÖu ng¾n gän ®Ó kªu gäi , khuyÕn khÝch häc sinh ®äc s¸ch. Cã sæ ghi chÐp m­în vµ tr¶ s¸ch do c¸c b¹n trong Ban th­ư viÖn cña líp 4B phô tr¸ch.

        Vµo ®Çu n¨m häc Ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng ®· cã ph­¬ng ph¸p lµm giµu th­ viÖn cña mçi líp häc b»ng c¸ch ®æi s¸ch cho c¸c líp trong khèi , trong tr­ưêng.

       Tªn em lµ Phan  Thu Trang , em xin thay mÆt cho tËp thÓ líp 4B  göi lêi c¶m ¬n tíi Ban gi¸m hiÖu Trư­êng tiÓu häc Th¸i  Yªn , c¸c bËc phô huynh vµ c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c doanh nghiÖp ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng em ®­ưîc ®äc nh÷ng quyÓn s¸ch hay, rÊt bæ Ých.

        Chóng em xin høa sÏ ch¨m ngoan, häc giái ®Ó tá lßng biÕt ¬n c¸c thÇy c« gi¸o  vµ «ng bµ, bè mÑ. §©y lµ c©u khÈu hiÖu cña líp chóng em: Mét cuèn s¸ch hay cho ta mét ®iÒu tèt, mét ng­êi b¹n tèt cho ta mét ®iÒu hay.