Một số bài toán hay dành cho học sinh Khối 4, 5.

Bài 1. Sau ba bài kiểm tra, điểm trung bình môn toán của bạn Andy là 13. Sau bài kiểm tra thứ tư, điểm trung bình môn toán của bạn Andy là 14. Hỏi điểm bài kiểm tra thứ tư của Andy là bao nhiêu?

 

 Bài 2. Tại một buổi hội thảo, 1 4 số người tham gia ngồi vào 2 3 số lượng ghế. Những người còn lại đứng theo dõi hội thảo. Nếu có 3 chiếc ghế trống, hỏi có bao nhiêu người đang đứng?

 

Bài 3. Thống kê tỉ lệ tiêm chủng bệnh sởi cho các cháu bé ở độ tuổi phải tiêm chủng tại một thành phố là 94%. Hỏi nếu có 24 cháu (trong độ tuổi trên) không được tiêm chủng, thì có tất cả bao nhiêu cháu bé ở độ tuổi tiêm chủng trong thành phố đó?

 

Bài 4 . Hôm 15/03/2016, bạn Vũ phát hiện là trong cách ghi ngày đó thì tổng bốn chữ số đầu và tổng bốn chữ số cuối bằng nhau. Hỏi ngày cuối cùng trong năm nay có cùng tính chất như vậy là ngày nào? (Hãy viết đáp số theo cách trên)

 

Bài 5. Tom viết các số nguyên liên tiếp 1316, 1317, ..., 1382, 1383 lên một mảnh giấy. Sau đó, Jerry khoanh tròn tất cả các số chia hết cho 5. Hỏi bao nhiêu số sẽ được khoanh tròn?

 

Bài 6. Dũng xếp tất cả các viên bi mình hiện có vào trong bảy chiếc hộp, được sắp đặt trên cùng một hàng, sao cho mỗi hộp có ít nhất hai viên. Dũng phát hiện ra rằng tích số bi trong ba hộp liên tiếp luôn bằng 60. Nếu hộp thứ hai có 4 viên bi, hỏi bạn Dũng có nhiều nhất bao nhiêu viên bi?

 

Bài 7. Trong túi có ba loại bi: xanh, đỏ và vàng; tổng số là 25 quả. Biết rằng phải lấy ra 21 quả (không nhìn) thì mới chắc chắn có bi đủ ba màu. Hỏi có nhiều nhất là mấy viên bi màu vàng trong túi?

 

Bài 8. Hôm nay là Chủ nhật, sau ba ngày nữa sẽ là Thứ Tư. Biết rằng sau đúng 259 ngày nữa là đến ngày quốc khánh cộng hòa Nam Phi (giành độc lập từ Anh Quốc năm 1931), ngày 11 tháng 12 năm 2016. Hỏi hôm đó là thứ mấy?

 

Bài 9. Một khối hình hộp chữ nhật K được lắp từ 2 × 3 × 4 hình lập phương đơn vị. Tổng diện tích bề mặt của khối hộp K là 52 đơn vị vuông. Nếu ta bỏ một hình lập phương đơn vị khỏi hình K thì diện tích bề mặt hình mới thu được có diện tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

Bài 10. Một số tự nhiên N được gọi là hào hiệp nếu nó chia hết cho tất cả các chữ số của nó và chia hết cho tổng các chữ số của nó. Ví dụ, 12 là một số hào hiệp, còn 102 thì không. Hãy tìm số hào hiệp nhỏ nhất chia hết cho 17. 28.