Nhằm tích cực đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh .Tổ 4-5 tổ chức chuyên đề dạy theo phương pháp "Bàn tay năn bột"
Nội dung đang được cập nhật