Hoạt động Nắng sân trường của khối 3 diễn ra vào ngày 20 tháng 12 năm 2017:
Nội dung đang được cập nhật