Phân công trực Bán trú tháng 4 năm 2017

Thứ tư - 05/04/2017 09:42
Mời các đồng chí cán bộ, giáo viên xem lịch phân công trực bán trú tháng 4.2017
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 9/2016
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D
1 Năm 8/9 T.Hương Tuyết Sâm Hiền Hồng Phúc Thu
Sáu 9/9 T.Hương Tuyết Sâm Hiền Hồng Phúc Hưởng
2 Hai 12/9 Bán trú Tuyết Bán trú Thơm P.Mai Huyền Mai Thu
Ba 13/9 Bán trú Bán trú Sâm Lài Long Huệ Thanh Hưởng
Năm 15/9 T.Hương Bán trú Bán trú Lan Liên Tr.Hà Thu
Sáu 16/9 Bán trú Bán trú Bán trú Hương Hồng HiềnTV Nhân Hưởng
3 Hai 19/9 Bán trú Tuyết Bán trú Hiền Hằng Phúc Hưởng
Ba 20/9 Bán trú Bán trú Sâm Ninh Long Phương Nhân Thu
Năm 22/9 T.Hương Bán trú Bán trú Yến Liên Tr.Hà Hưởng
Sáu 23/9 Bán trú Bán trú Bán trú Hương Hồng HiềnTV Thu
4 Hai 26/9 Bán trú Tuyết Bán trú Hiền P.Mai Huyền Phúc Thu
Ba 27/9 Bán trú Bán trú Sâm Lài Ninh Huệ Thanh Hưởng
Năm 29/9 T.Hương Bán trú Bán trú Phương Yến Nga Lan Thu
Sáu 30/9 Bán trú Bán trú Bán trú Thơm Hằng Hưởng
                                                                            Thái Yên , ngày 05 tháng 9  năm 2016
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                          
                                                                                             Nguyễn Viết Hưởng
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 10/2016
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D
5 Hai 3/10 Bán trú Bán trú Bán trú Hiền Hằng Mai Phúc Hưởng
Ba 4/10 Bán trú Bán trú Sâm Thanh Liên Lan Phương Thu
Năm 6/10 Bán trú Bán trú Bán trú Nhân Long Nga Hưởng
Sáu 7/10 T.Hương Tuyết Bán trú Hồng Huyền Ninh Thu
6 Hai 10/10 Bán trú Bán trú Bán trú Thơm P.Mai Hằng Phúc Thu
Ba 11/10 Bán trú Bán trú Sâm Liên Hương Lan Hưởng
Năm 13/10 Bán trú Bán trú Bán trú Tr.Hà Huệ Nhân Long Thu
Sáu 14/10 T.Hương Tuyết Bán trú HiềnTV Yến Ninh Hưởng
 
7
Hai 17/10 Bán trú Tuyết Bán trú Thơm Hương P.Mai Mai Hưởng
Ba 28/10 Bán trú Bán trú Bán trú Hiền Hồng Tr.Hà Thu
Năm 20/10 Bán trú Bán trú Sâm Thanh Yến Nga Hưởng
Sáu 21/10 T.Hương Bán trú Bán trú HiềnTV Phương Huệ Huyền Thu
8 Hai 24/10 Bán trú Bán trú Bán trú Thơm Hương Hằng P.Mai Thu
Ba 25/10 Bán trú Bán trú Sâm Liên Tr.Hà Phúc Hưởng
Năm 27/10 Bán trú Bán trú Bán trú Lan Yến Nhân Long Thu
Sáu 28/10 T.Hương Tuyết Bán trú HiềnTV Huệ Ninh Hưởng
                                                                            Thái Yên , ngày 30 tháng 9  năm 2016
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
                                                                                         
                                                                                             Nguyễn Viết Hưởng
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
                                    PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 11/2016
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D
9 Hai 31/10 Bán trú Bán trú Bán trú Hiền Hồng Hằng Phúc Hưởng
Ba 1/11 Bán trú Bán trú Bán trú Nga Liên Lan Phương Thu
Năm 3/11 Bán trú Bán trú Sâm Mai Long Thanh Hưởng
Sáu 4/11 T.Hương Tuyết Bán trú Nhân Huyền Ninh Thu
10 Hai 7/11 Bán trú Bán trú Bán trú Hiền Hồng P.Mai Mai Thu
Ba 8/11 Bán trú Bán trú Bán trú Phương Hương Tr.Hà Hưởng
Năm 10/11 Bán trú Bán trú Sâm Nga Yến Thanh Thu
Sáu 11/11 T.Hương Tuyết Bán trú HiềnTV Thơm Huệ Huyền Hưởng
 
11
Hai 14/11 Bán trú Bán trú Bán trú Thơm P.Mai Hằng Phúc Hưởng
Ba 15/11 Bán trú Bán trú Bán trú Liên Hương Tr.Hà Thu
Năm 17/11 Bán trú Bán trú Sâm Lan Yến Nhân Long Hưởng
Sáu 18/11 T.Hương Tuyết Bán trú HiềnTV Huệ Ninh Thu
12 Hai 21/11 Bán trú Bán trú Bán trú Hiền Hồng Hằng Phúc Thu
Ba 22/11 Bán trú Bán trú Bán trú Nga Liên Lan Phương Hưởng
Năm 24/11 Bán trú Bán trú Sâm Mai Long Thanh Thu
Sáu 25/11 T.Hương Tuyết Bán trú Nhân Huyền Ninh Hưởng
13 Hai 28/11 Bán trú Bán trú Bán trú Hiền Hồng Mai Phúc Hưởng
Ba 29/11 Bán trú Bán trú Bán trú Phương Long Tr.Hà Nga Thu
                                                                            Thái Yên , ngày 30 tháng 10  năm 2016
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                          
                                                                                             Nguyễn Viết Hưởng
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
                                    PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 12/2016
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D
13 Năm  1/12 Bán trú Bán trú Sâm Nhân Hiền TV Lan Hưởng
Sáu 2/12 T.Hương Tuyết Bán trú Ninh Yến P.Mai Thu
14 Hai 5/12 T.Hương Tuyết P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 6/12 Tr. Hà Long Liên Mai Phương Nga Hưởng
Năm 8/12 Yến Lan Hiền TV Thanh Huệ Nhân Thu
Sáu 9/12 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Thơm Ninh Hưởng
 
15
Hai 12/12 P.Mai Thơm Hiền TV Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 13/12 Tr. Hà Long Sâm Liên Mai Phương Nga Thu
Năm 15/12 Yến Lan Thanh Huệ Nhân Hưởng
Sáu 16/12 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Hồng Ninh Thu
16 Hai 19/12 Mai Thơm P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 20/12 Tr. Hà Long Liên Phương Nga Hưởng
Năm 22/12 Yến Lan Hiền TV Thanh Huệ Nhân Thu
Sáu 23/12 T.Hương Tuyết Sâm Hiền Huyền Ninh Hưởng
 
17
Hai 26/12 T.Hương Mai P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 27/12 Tr. Hà Long Liên Nga Phương Phúc Thu
 Năm 29/12 Yến Lan Hiền TV Thanh Huệ Nhân Hưởng
Sáu 30/12 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Thơm Ninh Thu
                                                                            Thái Yên , ngày 30 tháng 11  năm 2016
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                          
                                                                                             Nguyễn Viết Hưởng
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
                                    PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 1/2017
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D
18 Ba  3/1 Tr. Hà Tuyết Liên Mai Lan Nhân Hưởng
19 Hai 9/1 P.Mai Thơm Huyền Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 10/1 Tr. Hà Long Liên Mai Phương Thu
Năm 12/1 Yến Lan Sâm Huệ Thuyết Nga Nhân Hưởng
Sáu 13/1 T.Hương Tuyết Sâm Hiền TV Hồng Ninh Thu
 
20
Hai 16/1 Mai Thơm P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 17/1 Hiền TV Long Liên Phương Nga Hưởng
Năm 19/1 Yến Lan Tr. Hà Huệ Thuyết Nhân Thu
Sáu 20/1 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Ninh Phúc Hưởng
21 N G H I T E T    
                 
                 
                 
22                  
                 
                                                                            Thái Yên , ngày 31 tháng 12  năm 2016
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                        
                                                                                             Nguyễn Viết Hưởng
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
                                    PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 2/2017
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D
21 Hai 6/2 Ninh Thơm Hiền TV Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 7/2 Tr. Hà Long Liên Mai Phương Thu
Năm 9/2 Yến Lan Sâm Huệ Thuyết Nga Hưởng
Sáu 10/2 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Nhân P.Mai Thu
 
22
Hai 13/2 T.Hương Thơm P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 14/2 Hiền TV Long Liên Phương Mai Hưởng
Năm 16/2 Yến Lan Tr. Hà Huệ Thuyết Nga Nhân Thu
Sáu 17/2 T.Hương Tuyết Sâm Ninh Huyền Phúc Hưởng
23 Hai 20/2 Thơm Tuyết P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 21/2 Yến Long Liên Phương Mai Thu
Năm 23/2 Tr. Hà Lan Hiền TV Huệ Thuyết Nga Nhân Hưởng
Sáu 24/2 T.Hương Tuyết Sâm Hiền Huyền Ninh Thu
24 Hai 27/2 Mai Thơm P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 28/2 Yến Long Sâm Liên Phương Hưởng
                                                                            Thái Yên , ngày 20 tháng 1  năm 2017
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 
                                                                                        
                                                                                             Nguyễn Viết Hưởng
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
                                    PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 3/2017
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D
24 Năm 2/3 Tr. Hà Lan Hiền TV Huệ Thuyết Nga Nhân Thu
Sáu 3/3 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Hồng Ninh Hưởng
25 Hai 6/3 P.Mai Thơm Hiền TV Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 7/3 Yến Long Nhân Liên Mai Nga Thu
Năm 9/3 Tr. Hà Lan Huệ Thuyết Phương Hưởng
Sáu 10/3 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Ninh Phúc Thu
 
26
Hai 13/3 T.Hương Thơm P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 14/3 Yến Long Liên Phương Mai Hưởng
Năm 16/3 Tr. Hà Lan Hiền TV Huệ Thuyết Nga Nhân Thu
Sáu 17/3 T.Hương Tuyết Sâm Hiền Huyền Ninh Hưởng
27 Hai 20/3 Thơm Tuyết P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 21/3 Yến Long Liên Mai Phương Thu
Năm 23/3 Tr. Hà Lan Hiền TV Huệ Thanh Nga Nhân Hưởng
Sáu 24/3 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Hồng Ninh Thu
28 Hai 27/3 P.Mai Thơm Hiền TV Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 28/3 Yến Long Liên Mai Phương Hưởng
Năm 30/3 Tr. Hà Lan Sâm Huệ Thuyết Nga Thu
Sáu 31/3 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Nhân Ninh Hưởng
                                                                            Thái Yên , ngày 27 tháng 2  năm 2017
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                          
                                                                                              Nguyễn Viết Hưởng
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
                                    PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 4/2017
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D
29 Hai 3/4 T.Hương P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 4/4 Tr. Hà Long Liên Phương Mai Thu
Năm 6/4 Yến Lan Hiền TV Huệ Thuyết Nga Nhân Hưởng
Sáu 7/4 T.Hương Tuyết Sâm Ninh Huyền Thơm Phúc Thu
30 Hai 10/4 Tuyết P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 11/4 Tr. Hà Long Liên Phương Mai Hưởng
Năm 13/4 Yến Lan Hiền TV Huệ Thuyết Nga Nhân Thu
Sáu 14/4 T.Hương Tuyết Sâm Hiền Huyền Thơm Ninh Hưởng
 
31
Hai 17/4 Mai P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 18/4 Tr. Hà Long Sâm Liên Phương Thu
Năm 20/4 Yến Lan Hiền TV Huệ Thuyết Nga Nhân Hưởng
Sáu 21/4 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Hồng Thơm Ninh Thu
32 Hai 24/4 P.Mai Hiền TV Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 25/4 Tr. Hà Long Nhân Liên Mai Nga Hưởng
Năm 27/4 Yến Lan Huệ Thuyết Phương Thu
Sáu 28/4 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Ninh Thơm Phúc Hưởng
                                                                            Thái Yên , ngày 31 tháng 3  năm 2017
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                          
                                                                                             Nguyễn Viết Hưởng
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI YÊN
                                    PHÂN CÔNG TRỰC BÁN TRÚ THÁNG 5/2016
Tuần Thứ, ngày Trực giáo viên Trực GH
1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C
33 Hai 4/5 T.Hương P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba Tr. Hà Long Liên Nga Phương Mai  
Năm 5/5 Yến Lan Hiền TV Huệ Thuyết Nhân Thu
Sáu 6/5 T.Hương Tuyết Sâm Hiền Huyền Thơm Ninh Hưởng
34 Hai 9/5 Tuyết P.Mai Hiền Hồng Hương Phúc Hưởng
Ba 10/5 Tr. Hà Long Liên Mai Phương Nga Thu
Năm 12/5 Yến Lan Hiền TV Huệ Thanh Nhân Hưởng
Sáu 13/5 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Hồng Thơm Ninh Thu
 
35
Hai 16/5 P.Mai Hiền TV Hiền Hồng Hương Phúc Thu
Ba 17/5 Tr. Hà Long Liên Mai Phương Hưởng
Năm 19/5 Yến Lan Sâm Huệ Thuyết Nga Thu
Sáu 20/5 T.Hương Tuyết Sâm Huyền Nhân Thơm Ninh Hưởng
                                                                            Thái Yên , ngày 29 tháng 4  năm 2017
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG                                                                                          
                                                                                            
                                                                                              Nguyễn Viết Hưởng
 
 

Nguồn tin: Nguồn tin nội bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ALBUMS ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay536
  • Tháng hiện tại7,567
  • Tổng lượt truy cập173,832
DÀNH CHO QUẢNG CÁO
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây